Политика за сигурност на личните данни

 

„Сърнела Уърлд” ЕООД обработва лични данни на клиентите в следните случаи:

 

1. При сключването на договори за туристически пакет или за туристическа услуга:

 

Личните данни се обработват със следните цели:

- с цел и на основание сключването и изпълнението на договорите с клиенти – потребители по смисъла на Закона за туризма, по които „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД организира и предоставя туристически пакети и услуги, и сключването и изпълнението на договори, по които други туроператори предоставят туристически пакети и услуги, когато тези договори се сключват чрез „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД като туристически агент.

Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „б” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД.

- с цел изпълнение на законовите задължения на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД за счетоводна и данъчна отчетност и деклариране на данъчни задължения съгласно българското законодателство (Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и други приложими нормативни актове).

Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „в” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД.

 

В тези случаи не се изисква изрично съгласие на клиента.

 

2. Обработване на лични данни с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до клиенти/потребители на уеб сайта на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД относно туристическите пакети и услуги, предлагани от туроператора.

            Обработването се извършва само въз основа на предварително дадено от физическото лице – абонат на информационния бюлетин, съгласие за обработването на личните му данни.

 

3. Личните данни, обработвани при сключването на договори за туристически пакет или за туристическа услуга се предоставят на следните лица:

- контрагенти  - доставчици на туристически услуги, включени в организирано туристическо пътуване, като настаняване, превоз, хранене, допълнителни туристически услуги;

- ИТ компания, обслужваща информационните системи на администраторите;

- счетоводител;

- Национална агенция за приходите;

„СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД има правото и може да предава събраните и обработваните лични данни на публичен орган или на доставчик на туристическа услуга в трета държава, която не е член на Европейския съюз: или на международна организация, в случаите, когато това е необходимо за изпълнението на сключения договор за туристически пакет/услуга или за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД и друго физическо или юридическо лице (например, при необходимост от издаване на виза за трета държава; доставяне на хотелско настаняване, превоз или друга услуга в трета държава), независимо от наличието или отсъствието на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита в съответната трета държава или международна организация, наличието на подходящи гаранции или на съгласие на субекта.

Законовото основание за предаването на личните данни в тези случаи е чл.49, пар.1, букви „б” и „в” от Регламент (ЕС) 2016/679.

При обработването с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до клиенти - потребители на уеб сайта на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД относно туристическите пакети и услуги, предлагани от „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД като туроператор, категориите получатели са - ИТ компания, обслужваща информационните системи на администратора.

 

4. Срокове  и условия за съхранение на личните данни:

Сроковете за съхраняване и изтриване на личните данни на потребителите – пътуващи се определят в зависимост от целта и основанието, на които са събрани.

А) Личните данни, които се обработват с цел и на основание сключването и изпълнението на договорите с клиенти – потребители по смисъла на Закона за туризма, по които „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД организира и предоставя туристически пакети и услуги, и сключването и изпълнението на договори, по които други туроператори предоставят туристически пакети и услуги, когато тези договори се сключват чрез „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД като туристически агент, се съхраняват в срок от сключването на договора до изтичането на срок от 2 години от крайната дата на провеждането на пътуването/услугата, която е уговорена в договора.

Срокът от 2 години е определен съобразно предвидения в чл.91, ал.9 от Закона за туризма двугодишен срок за предявяване от  потребителя – пътуващ на претенции за обезщетение поради неизпълнение и/или неточно изпълнение на договора от страна на туроператора. В случай, че в рамките на двугодишния давностен срок потребител – пътуващ е предявил правни претенции по съдебен исков ред, личните данни в базата данни се съхраняват до приключването на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт.

 

Б) Личните данни, които се обработват с цел изпълнение на законовите задължения на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД за счетоводна и данъчна отчетност и деклариране на данъчни задължения съгласно българското законодателство (Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и други приложими нормативни актове) се съхраняват в следните срокове:

- договорът и другите първични счетоводни документи, включително и такива за данъчен контрол съгласно Данъчния осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) се съхраняват в срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което се отчита и удостоверява със съответния документ;

- личните данни в счетоводни регистри и финансови отчети, ако такива се съдържат в тях, се съхраняват - 10 години съгласно Закона за счетоводството.

- личните данни във всички останали носители – 5 години съгласно Закона за счетоводството.

 

В) Личните данни, които се обработват с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до клиенти/ потребители на уеб сайта на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД относно туристическите пакети и услуги, предлагани от туроператора се съхраняват до оттеглянето на съгласието на лицето – абонат.

Личните данни се заличават и изтриват от информационната система автоматично с оттеглянето на съгласието.

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба. Научете повече.