ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И СВЪРЗАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Хасково, улица “Брезник” №1, ЕИК на ТР: 201745675, с удостоверение за регистрация на туроператор №РК-01-6942/09.05.2012г., (ТУРОПЕРАТОР) организира и предоставя пряко или чрез туристически агент на крайни потребители туристически пакети с обща цена и свързани туристически услуги.

Офисите на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, в които се осъществява туроператорска и туристическа агентска дейност, и в които се сключват договори и се събират лични данни с цел сключването и изпълнението им, са:

- в град Хасково, ул. "Сан Стефано" №2, 6300, тел.: 038/60 45 11, 038/60 45 14, 038/ 60 45 18, имейл: info@sarnela.com, скайп: sarnela.

- в град Пловдив, улица „Железарска” №12-14, партер, пощ. код 4000, тел.: 032/62 18 42, Моб. тел. 0888 64 56 66, имейл: office@sarnela.com, скайп: sarnela.plovdiv.

- бул. "Витоша" 139, София, пощ. код 1408, тел.: 02 822 93 69 / Моб. тел. 0894 60 12 12, имейл: info@sarnela.com, скайп: sarnela_sofia.

            „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД осъществява туроператорска дейност и чрез уеб сайта си: sarnela.com, чрез който се поддържа и използва автоматизирана информационна система за резервации и сключване на договори.      

 

В настоящите Общи условия понятията „туристически пакети”, „свързани турстически услуги”, „потребител”, „пътуващ”, „туроператорска дейност”, „туроператор”, „туристическа агентска дейност”, „туристически агент”, „основни туристически услуги” и „допълнителни туристически услуги” се  употребяват в смисъла им, което е определен или в който се използват в Закона за туризма със съдържанието му съгласно измененията, обнародвани в ДВ, бр.37 от 2018г., в сила от 01.07.2018г.

 

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ организира и предоставя групови и индивидуални туристически пакети с обща цена и свързани туристически услуги по силата на сключен договор, неразделна част от който са настоящите Общи условия.

2. Общите условия се прилагат към всички сключени от ТУРОПЕРАТОРА договори за туристически пакети и свързани туристически услуги, като при противоречие между Общите условия и условията на договора за туристически пакет, предимство имат последните.

3. По силата на сключен договор ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да организира и предостави срещу заплащане на обща цена от ПОТРЕБИТЕЛ – ПЪТУВАЩ туристически пакет при условията, уговорени в договора.

4. В договора за туристически пакет се съдържа:

- описание на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет и в общата му цена: вида на използвания транспорт - въздушен, наземен, воден, като се посочи видът на транспортното средство - самолет - чартърен или редовен, автобус, кораб - име, националност, принадлежност и класа, друг вид транспорт, плавателно средство и други;  маршрута на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност на престоя; местоположение, вид и категория на местата за настаняване и брой нощувки, включени в туристическия пакет; вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическия пакет;  посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;

- данни относно съществените условия и застрахователя по застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", ако е включена в общата цена;

- обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора;

- туристическите услуги, които не са включени в общата цена на организираното пътуване и тяхната цена, както и други плащания, невключени в общата цената, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ПЪТУВАЩ е заявил, че желае да ги ползва при сключването на договора;

- минималният брой участници/пътуващи, необходим за предоставянето на туристически услуги, които не са включени в общата цена;

- срок и начин на плащане на общата цена, както и на цената на допълнителните туристически услуги и другите плащания, ако потребителят е заявил, че желае да ползва такива при сключването на договора;

- Минималният брой участници/пътуващи, който е необходим за осъществяване от ТУРОПЕРАТОРА на туристически пакети, представляващи групови организирани пътувания, е 40 души. Крайният срок, в който ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ – ПЪТУВАЩ/И, че този брой не е набран и пътуването се отменя, е 15 дни преди началната дата на пътуването.

4.1. Туристическата програма на посещенията и екскурзиите до туристически обекти и забележителности, включени в организираното туристическо пътуване по т.1, уговорени между страните, са описани в Програмата на съответния туристически пакет (пътуването), публикувана на уеб страницата на ТУРОПЕРАТОРА: sarnela.com, която представлява неразделна част от договора за туристически пакет.

5. В договор за туристически пакет се посочват всички изискуеми от Закона за туризма лични данни на потребителя - пътуващ, който сключва договора с ТУРОПЕРАТОРА, и на всички други  потребители - пътуващи, в чиято полза е сключен договорът, и на които ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави туристическия пакет.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ПЪТУВАЩ следва още при сключването на договора за туристически пакет да заяви на ТУРОПЕРАТОРА от свое име, както и от името на другите лица /Потребители - пътуващи/, в чиято полза сключва настоящия договор за организирано туристическо пътуване, дали желае /желаят/ да се ползват и да възложат на  „Сърнела Уърлд” ЕООД да организира и да им предостави срещу допълнително заплащане допълнителните туристически услуги, чиято цена не е включена в общата цена на организираното туристическо пътуване.

В случай, че заяви желанието си да ползва /т/ допълнителни туристически услуги, чиято цена не е включена в общата цена на организираното туристическо пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ПЪТУВАЩ е длъжен да заплати тяхната цена, съответно да осигури заплащането й от другите лица /Потребители - пътуващи/, в чиято полза е сключен настоящият договор, в уговорените срокове за заплащане на общата цена на организираното туристическо пътуване.

В случай, че при сключването на договора за туристически пакет ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ПЪТУВАЩ не e заявил, че желае да ползва допълнителни туристически услуги, от свое име и от името на другите лица /Потребители - пътуващи/, в чиято полза сключва настоящия договор за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ не е длъжен да организира в негова /тяхна/ полза и да им предостави ползването на незаявени за ползване допълнителни туристически услуги.

7. Цената на туристическия пакет е обща и се заплаща за предоставянето на всички описани в договора за туристически пакет услуги, които са включени в нея. Цената е определена съгласно обменните валутни курсове към датата на сключването на договора, а за евро при валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева.

8. Общата /пакетна/ цена е определена въз основа на настаняване в двойна стая. В случаите, когато желае/ят настаняване в единична стая, ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ – ПЪТУВАЩИ дължат заплащане на допълнителна цена за настаняване в единична стая в размер, уговорен в договора за туристически пакет.

9. Общата /пакетна/ цена на туристически пакет може да се увеличава едностранно от ТУРОПЕРАТОРА само в случаите на: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на цената се определя съобразно промяната на цените на горивото, таксите и промяната на валутния курс, като увеличението съответства на изменените цени и съответната им част от общата цена. Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

 

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

10.1. Да осигури и предостави на посочените в договора потребители – пътуващи туристическия пакет и всички туристически услуги, включени в него при условията, подробно описани в договора.

10.2. Да осигури и предостави на всеки потребител преди началото на пътуването оригинал на застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста”, когато такава е включена в общата цена на туристическия пакет.

10.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил договор за застраховка съгласно чл.97 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди, вследствие неразплащане със свои контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност. Застрахователният договор е сключен със застрахователна компания  “Застрахователно дружество Евроинс” АД, адрес: град София, булевард „Христофор Колумб” №43, застрахователен договор  Отговорност на туроператор №03700100001511 от 30.05.2018г., с валидност от 30.05.2018г. до 29.05.2019г.

ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ – ПЪТУВАЩИ сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл.97 от Закона за туризма.

10.4. При значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора /например, промяна на цената с повече от 5 – пет процента/, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен в двудневен срок от промяната, но не по – късно от десет дни преди началната дата на пътуването, да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ – ПЪТУВАЩ за правата му по чл.89, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за туризма, а именно ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ПЪТУВАЩ има следните права:

10.4.1. да приеме промените, като се сключи допълнително писмено споразумение.

10.4.2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, най – късно до три дни преди началната дата на пътуването, като има право:

- да му бъде предложено друго пътуване от същото или по – високо качество;

- да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по – ниско качество, в който случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови разликата в цената;

- да му бъдат възстановени платените от него суми.

10.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часовете на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ - ПЪТУВАЩ.

10.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото за променяне на местата на настаняване на потребителите в превозното средство с цел настаняване майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

11. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени провеждането на допълнителни туристически услуги, ако не е набран минималният необходим брой участници/пътуващи за съответната услуга, посочен в договора за туристически пакет, като в този случай възстановява платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ – ПЪТУВАЩИ суми за отменените услуги.

12. В случаите, когато договорът за туристически пакет, който е част от организирано групово пътуване е сключен само в полза на 1 /един/ потребител – пътуващ и той не желае настаняване в единична стая, ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да определи друг участник в организираното групово пътуване от същия пол, който да бъде настанен в двойна стая заедно с него. В случай, че това е обективно невъзможно, ТУРОПЕРАТОРЪТ следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ – ПЪТУВАЩ в срок до 15 /петнадесет/ дни преди началната дата на пътуването, а в случаите, когато пътуването включва въздушен /самолетен/ превоз - до 30 /тридесет/ дни преди началната дата на пътуването, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ПЪТУВАЩ има право да избере настаняване в единична стая срещу заплащане на допълнитнелна цена, или да се откаже от пътуването, без да дължи неустойки и обезщетения.

 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ - ПЪТУВАЩИ е длъжен/са длъжни:

13.1. Да осигури/ят и предприеме/ат всички необходими действия за спазване на реда при настаняване и напускане на хотела, както и опазването на имуществото на местата за настаняване /хотели/, за хранене /ресторанти/, и на превозните средства /самолети, автобуси/, при ползването на туристическите услуги.

13.2. Да заплати или осигури плащането от всички ПОТРЕБИТЕЛИ – ПЪТУВАЩИ на цената на туристическия пакет, при условията и в размерите, уговорени в договора за туристически пакет.

13.3 При провеждането на пътуването по туристическия пакет ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ – ПЪТУВАЩ/И се задължава/т да носи/ят следните необходими документи:

а). валиден задграничен паспорт в страни извън Европа и европейски страни, които са извън Европейския съюз, съответно лична карта за пътуване в страните от ЕС. Документите за самоличност следва да са със срок на валидност най –малко 6 месеца след датата на планираната крайна дата на пътуването. /Документите за самоличност се представят на ТУРОПЕРАТОРА за справка при сключването на договора/.

б). валидни визи за страните, за които се изискват такива, освен когато ТУРОПЕРАТОРЪТ се е ангажирал да снабди ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ с изискуемите визи.

в). Когато ПОТРЕБИТЕЛИ – ПЪТУВАЩИ са лица под 18 години и не са придружени и от двамата си родители:

- когато лицето не е придружено и от двамата си родители - се изисква нотариално заверено разрешение от двамата родители за пътуване и напускане на страната, и копие на акт за раждане.

- когато лицето е придружено само от единия родител – нотариално заверение разрешение от другия родител за пътуване и напускане на страната, и акт за раждане, а в случаите, когато единият родител е починал – акт за смърт.

г/. Когато ПОТРЕБИТЕЛИ – ПЪТУВАЩИ са лица, които не са граждани на страна-членка на Европейския съюз, са длъжни предварително да се информират в посолствата на съответните държави за изискванията за паспортен и визов режим в държавите, включени в Програмата на пътуването или през границите на които е предвидено преминаването за осъществяването на туристическото пътуване, и да извършат всички необходими действия за изпълнението и спазването им преди осъществяване на пътуването.

13.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ – ПЪТУВАЩ/И се задължава/т да уведоми/ят ТУРОПЕРАТОРА за решението си при значителни промени в условията на договора в случаите на т.10.4. от настоящите Общи условия в тридневен срок от получаването на уведомлението за значителните промени, но не по-късно от началната дата на пътуването.

13.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ – ПЪТУВАЩ/И се задължава/т да уведоми/ят незабавно относно обстоятелството дали сред лицата, в полза на които е сключен договорът, има хора с увреждания или с ограничена подвижност, с оглед осигуряването и предприемането на необходимите мерки в съответствие с:

- Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006.

- Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.

- Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.

 

ІV. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТО ЛИЦЕ.

 

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ - ПЪТУВАЩИ, в чиято полза е сключен договорът за туристически пакет, има/т право да се откаже/ат от договора или да откаже участието на определен брой лица - потребители, без да дължи/ат неустойки и обезщетения, най – късно до 30 /тридесет/ дни преди началната дата на пътуването. Ако в туристическия пакет е включен самолетен превоз, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ дължи заплащането на цената на издадените самолетни билети и пътническите и летищните такси, дори и да се е отказал/и до 30 /тридесет/ дни преди началната дата на пътуването.

14.1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ – ПЪТУВАЩ/И се откаже/ат от туристическия пакет или откаже участието на лица от посочените в т.1 извън срока по т.14, независимо по каква причина,  той/те дължи/ат неустойка, както следва:

- при отказ по - късно от 7 /седем/ дни преди началната дата на пътуването дължи/ат неустойка в пълния размер на общата цена на туристическия пакет и допълнителните туристически услуги, включително и летищните, пристанищните и другите такси.

- при отказ не по - късно от 14 /четиринадесет/ дни преди началната дата на пътуването се дължи неустойка в размер на 70 /седемдесет/ % от общата цена;

- при отказ не по - късно от 29 /двадесет и девет/ дни преди началната дата на пътуването се дължи неустойка в размер на 50 /петдесет/ % от общата цена.

14.2. В случаите, когато организираното пътуване е с дестинация Великобритания при отказ, независимо по каква причина,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ – ПЪТУВАЩ/И дължи/ат неустойка, както следва:

- при отказ по - късно от 14 /четиринадесет/ дни преди началната дата на пътуването дължи/ат неустойка в пълния размер на общата цена на туристическия пакет и допълнителните туристически услуги, включително и летищните, пристанищните и другите такси;

- при отказ не по - късно от 29 /двадесет и девет/ дни преди началната дата на пътуването неустойка в размер на 70 /седемдесет/ % от общата цена.

14.3. В случаите, когато в туристическия пакет е включено самолетно пътуване, при отказ в сроковете по т.14.1. и по т.14.2., освен неустойките ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи и заплащането на цената на издадените самолетни билети и пътническите и летищните такси.

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ – ПЪТУВАЩ/И могат да прехвърлят правата и задълженията си по договор за туристически пакет на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведомят ТУРОПЕРАТОРА в срок не по - късно от  7 дни преди началната дата на пътуването.

15.1. В случаите, когато е в пътуването е включен самолетен превоз, и преди уведомяването на е издаден самолетен билет на името на първоначалния ПОТРЕБИТЕЛ - ПЪТУВАЩ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да получи допълнително заплащане на разходите за издаване на нов самолетен билет или за промяна в издадения билет.

15.2. В случаите, когато е невъзможно издаването на нов самолетен билет или промяна в издадения, ТУРОПЕРАТОР има правото да не се съгласи с прехвърлянето на правата и да откаже да предостави туристическия пакет на новия ПОТРЕБИТЕЛ - ПЪТУВАЩ, и не дължи връщане на получената цена от първоначалния потребител и заплащане на обезщетение за вреди поради неизпълнение, ако той се откаже от пътуването.

15.3. Потребител - пътуващ, който прехвърля своите права, и лицето, на което ги прехвърля, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора, както и са длъжни да заплатят разходите за преотстъпването.

 

V. ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА. РЕКЛАМАЦИИ.

 

16. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнението на задълженията си по договора за туристически пакет, включително за качеството на туристическите услуги, включени в него, независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.

16.1. Размерът на обезщетението, което ТУРОПЕРАТОРЪТ дължи за вреди от неизпълнението на договора, не може да надвишава размера на заплатената цена на туристическия пакет и на допълнителните туристически услуги извън него.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ – ПЪТУВАЩ/И, в чиято полза е сключен договорът, като например:

- закъснения на потребител/и при явяването за регистрацията или началото на самолетен полет или за началото на автобусен превоз;

- закъснения при явяването на потребител/и за началния час на екскурзия, включена в туристическата програма на туристическия пакет, на посещения на туристически обекти, автобусни и пешеходни туристически обиколки, екскурзии и други допълнителни туристически услуги.

- неизпълнение от страна на потребител/и на изискванията за притежаване и носене на документи за самоличност, на документи за пътуване на малолетни и непълнолетни извън страната, или на визови изисквания, довели до недопускане за преминаване през граничен пункт, съответно за влизането в съответната държава.

- изгубване или забравяне от потребител/и на имущество, ценности, багаж и документи /включително в местата за настаняване и в превозните средства/.

17.1. В случаите по точка 17 ТУРОПЕРАТОРЪТ не е длъжен да променя, съответно забавя изпълнението на програмата на пътуването, за да изчаква явяването на закъснелите потребители или потребители, които не са допуснати за преминаване през граничен пункт, съответно за влизане в съответната държава.

17.2. В случаите по точка 17 ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на цялата или съответната част от заплатената цена за туристическия пакет или за допълнителните туристически услуги или частта от тях, която не е осъществена поради действия на ПОТРЕБИТЕЛ/И.

18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно неизпълнение на договора и не дължи обезщетение за вреди и в следните случаи:

18.1. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат, включително и при кражба на имущество и документи.

18.2. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

За непреодолимо събитие се счита: забавяне при преминаване през гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа; вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, необходимост от оказване на медицинска помощ на турист от групата; провеждане на мероприятие, което ограничава придвижването на туристите до мястото на туристическите обекти, както и други изключителни обстоятелства, водещи до обективна невъзможност за изпълнение на задълженията на ТУРОПЕРАТОРА или за предоставяне на част от услугите, включени в туристическия пакет.

18.3. В случаите по точки 18.1. и 18.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да направи съответни промени в програмата на пътуването.

18.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно неизпълнение на договора и не дължи обезщетение за вреди и в случаите, когато в предварителната информация, обявена в уеб сайта на ТУРОПЕРАТОРА: sarnela.com, е посочено, че Програмата на пътуването не е подходяща за лица, които поради възраст или физическо и здравословно състояние са с ограничена подвижност и не могат да се подлагат или не могат да издържат на продължителни и/или интензивни пешеходни обиколки и екскурзии, и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ обективно не са могли да участват отчасти или изцяло в тези обиколки и екскурзии именно поради тези обстоятелства.

18.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно неизпълнение на договора и не дължи обезщетение за вреди в случай, че ПОТРЕБИТЕЛ - ПЪТУВАЩ не е допуснат от граничните власти да премине през границата на някоя от държавите, включени в Програмата на пътуването по причина, независеща от ТУРОПЕРАТОРА, или отказ за издаване на виза на ПОТРЕБИТЕЛ от дипломатически или консулски представителства на съответните държави или други компетентни органи.

19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ уведомява/т в най-кратък срок доставчика на услугите, включени в организираното туристическо пътуване, и туроператора или туристическия агент за всяко неточно изпълнение на договора, установено от него/тях по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

19.1. Доставчикът на услугите и туроператорът, туристическият агент или техният местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламацията да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване на потребителя.

 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

 

20. При осъществяването на туроператорска дейност „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД извършва като администратор дейности по обработване на лични данни на потребители на туристически пакети и туристически услуги със следните цели:

- с цел и на основание сключването и изпълнението на договора за туристически пакет или свързани туристически услуги..

Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „б” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Предоставянето на лични данни от субекта на администраторите е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора, без което е невъзможно договорът да бъде сключен и изпълнен.

- с цел изпълнение на законовите задължения на администраторите („СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД и туристическият агент, когато договорът се сключва с неговото посредничество) за счетоводна и данъчна отчетност и деклариране на данъчни задължения съгласно българското законодателство (Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и други приложими нормативни актове).

Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „в” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД.

20.1. Когато сключва договорите с посредничеството на и чрез туристически агент, „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД и туристическият агент обработват личните данни като съвместни администратори.

20.2. „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД не събира лични данни в по–голям обем и извън тези, които са необходими за посочените в т.20 цели, и събраните лични данни не се обработват с други цели.

20.3. За целите по т.20 „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД обработва следните категории лични данни на клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за туризма на туристически услуги и организирани туристически пътувания:  три имена; адрес; електронна поща; телефонен номер; единен граждански номер и дата на раждане (съответно за чужденци личен номер на чужденец или дата на раждане); номер и дата на издаване на документ за самоличност и орган, който го е издал; гражданство; пол.

21. Данните се събират, записват, организират, обработват и съхраняват в документи на хартиен носител, сканирани документи на друг траен носител и в електронната база данни в автоматизирана информационна система за резервации и сключване на договори, поддържана и използвана чрез уеб сайта на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД: sarnela.com, в зависимост от начините на сключването на договорите за предоставяне на туристически пакети и свързани туристически услуги.

21.1. „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД съхранява и организира събраните лични данни в електронна база данни в автоматизираната информационна система за резервации и сключване на договори, функционираща чрез уеб сайта на дружеството: sarnela.com, когато туристическите пакети/услуги се резервират и договорите се сключват чрез тази система.

21.2. Данните в електронната база данни са организирани в клиентски профили, които се поддържат и създават за всяка резервация, и съдържат лични данни за потребителя  - пътуващ и за съответната резервация за туристически пакет/услуга.

21.3. Потребителите – пътуващи имат достъп само до записаните и съхранявани лични данни в техните клиентски профили, като достъпът се осигурява чрез индивидуално потребителско име и парола.

21.4. Промени на записаните и съхранявани в клиентските профили лични данни, които са необходими за изпълнението на сключените договори (например, промяна на име, номер, дата и орган на издаване на лична карта) се извършват по искане на потребителя – пътуващ или от самия потребител – пътуващ, който въвежда промените в профила си. В случаите, когато туристическия пакет/услуга включва самолетен превоз, след издаването на самолетен билет не могат да бъдат извършвани промени в личните данни, необходими за издаването му.

21.5. В случаите по т.21.1. „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД и съответно туристическият агент, когато договорът се сключва чрез такъв, съхраняват и организират личните данни и като картотека на документи на хартиен носител или на сканирани документи, съхранявани на друг траен носител.

21.6. Когато договорите не се сключват чрез автоматизираната информационна система, личните данни се съхраняват и организират като картотека на документи на хартиен носител или на сканирани документи, съхранявани на друг траен носител.

22. Сроковете за съхраняване и изтриване на личните данни на потребителите – пътуващи се определят в зависимост от целта и начина на организиране и съхранение и носителите, на които се съхраняват.

22.1. Срокът за съхранение на събраните, записани и организирани лични данни в електронната база данни в автоматизираната информационна система за резервации и сключване на договори и за съхранение на документите, съдържащи лични данни, които са съставени във връзка с изпълнението на сключения договор, на хартиен носител или като сканирани документи на друг траен носител, е от сключването на договора до изтичането на срок от 2 години от крайната дата на провеждането на пътуването/услугата, която е уговорена в договора.

Срокът от 2 години е определен съобразно предвидения в чл.91, ал.9 от Закона за туризма двугодишен срок за предявяване от  потребителя – пътуващ на претенции за обезщетение поради неизпълнение и/или неточно изпълнение на договора от страна на туроператора. Целта на съхранението в двугодишния давностен срок е да се осигури възможност за отчитане на действията по изпълнението на договора и проверка на точността на изпълнението му от двете страни („СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД и потребителя/пътуващ) в случаите, когато потребителят е предявил претенции за обезщетение. В случай, че в рамките на двугодишния давностен срок потребител – пътуващ е предявил правни претенции по съдебен исков ред, личните данни в базата данни се съхраняват до приключването на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт.

22.2. Когато документите, съдържащи лични данни са необходими за данъчна и счетоводна отчетност те се съхраняват в следните срокове:

- договорът и другите първични счетоводни документи, включително и такива за данъчен контрол съгласно Данъчния осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) се съхраняват в срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което се отчита и удостоверява със съответния документ;

- личните данни в счетоводни регистри и финансови отчети, ако такива се съдържат в тях, се съхраняват - 10 години съгласно Закона за счетоводството.

- личните данни във всички останали носители – 5 години съгласно Закона за счетоводството.

22.3. След изтичането на сроковете за съхранение личните данни се изтриват, а съставените документи на хартиен носител, сканирани документи и електронните документи се унищожават.

23. Събраните и обработени лични данни се предоставят на контрагентите на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, които са доставчици на туристически услуги, включени в туристическия пакет или комбинация от свързани туристически услуги, като настаняване, превоз, хранене, допълнителни туристически услуги, като се предоставят само личните данни, които са необходими за предоставянето на отделните туристически услуги съобразно вида и доставчика на услугата.

23.1. Събраните и обработени лични данни се предоставят на Национална агенция по приходите с цел и на основание изпълнение на законовите задължения за данъчна отчетност и деклариране на доставки по ЗДДС, както и на законовото задължение за предоставяне на документи и данни при извършване на проверка или ревизия при условията и по реда на ДОПК.

23.2. При изпълнение на законово задължение за предоставяне на документи и данни при извършване на проверка за спазване на Закона за туризма или Закона за защита на потребителите личните данни се предоставят и на контролните органи по тези закони.

24. „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД има правото и може да предава събраните и обработваните лични данни на публичен орган или на доставчик на туристическа услуга в трета държава, която не е член на Европейския съюз, или на международна организация, в случаите, когато това е необходимо за изпълнението на сключения договор за туристически пакет/услуга или за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД и друго физическо или юридическо лице (например, при необходимост от издаване на виза за трета държава; доставяне на хотелско настаняване, превоз или друга услуга в трета държава), независимо от наличието или отсъствието на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита в съответната трета държава или международна организация, наличието на подходящи гаранции или на съгласие на субекта.

Законовото основание за предаването на личните данни в тези случаи е чл.49, пар.1, букви „б” и „в” от Регламент (ЕС) 2016/679.

25. В случаите, когато „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД като туроператор сключва договор, по силата на който се предоставя туристически пакет/услуга на дете, договорът се сключва от родителя или настойника на дете до 14 години или от непълнолетното дете (навършило 14 години) със съдействието и съгласието на неговия родител или попечител.

25.1. При събиране на лични данни по електронен път чрез уеб сайта на дружеството „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД се предвиждат технологични мерки за проверка на възрастта (напр. контролни въпроси, действия на уебсайта), и технологични мерки за удостоверяване, че личните данни са предоставени от лице, което е навършило пълнолетие.

26. Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, съответно и от съвместния администратор, когато договорът се сключва чрез туристически агент, има правата, предвидени в чл.15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679, включващи:

- право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от дружеството/организацията;

- право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

- право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

- право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД към друг администратор. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.

- право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

- право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен. „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД не използва в дейността си технологии предвиждащи и позволяващи вземането на изцяло автоматизирани решения, включващи профилиране.

- правото да бъде уведомен при нарушаване на сигурността на личните му данни, в случай, че нарушението е породило висок риск за правата и свободите му.

26.1. Правата се упражняват чрез подаване на искане до „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, на което дружеството е длъжно да отговори в срок не по – дълъг от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

26.2. Когато данните се обработват „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД и от туристическия агент като съвместни администратори, в случай, че договорът се сключва чрез туристически агент, субектът на лични данни може да подаде искане за упражняване на правата си до всеки един от двамата съвместни администратори.

26.3. Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, съответно и от съвместния администратор, когато договорът се сключва чрез туристически агент, има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, право на съдебна жалба срещу решение или отказ или забавяне на разглеждане на жалбата му от Комисията, както и правото да предяви иск пред съда в случаите, когато неговите права са нарушени.          

27. С подписването на настоящите Общи условия потребителят – пътуващ, сключващ договор за туристически пакет/услуга, декларира, че е запознат с целта, основанието и начините на обработването на личните му данни и на личните данни на другите потребители, в чиято полза сключва договора, от „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, съответно и от туристическия агент като съвместен администратор; запознат е с категориите получатели, на които данните могат да бъдат разкрити и предадени, включително и на получатели в трети държави извън Европейския съюз и на международни организации; със сроковете за съхранение и изтриване на личните данни; с правата, които има като субект на данни съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.

27.1. Информацията относно обработването на лични данни е подробно описана в настоящия раздел на Общите условия.

27.2. Потребителят - пътуващ, сключващ договор за туристически пакет/услуга в полза и на други потребители - пътуващи, се задължава да уведоми всички други потребители - пътуващи, за цялата информация относно обработването на лични данни от  туроператора „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, съответно и от туристическия агент като съвместни администратори, като се задължава да предостави на всеки от другите потребители – пътуващи копие от сключения договор с настоящите Общи условия, които са неразделна част от него.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

28. За всички неуредени в настоящите Общи условия и в договора за туристически пакет въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и действащото законодателство  на Република България.

29. Правилата на настоящите Общи условия се прилагат съответно и по отношение на договорите за свързани туристически услуги, когато една от туристическите услуги се предоставя от ТУРОПЕРАТОРА и той улеснява закупуването и предоставянето на друга свързана туристическа услуга. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност са изпълнението само на туристическата услуга, която той предоставя.

30. Настоящите Общи условия са приети от едноличния собственик и управител на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД - Адриана Петкова Ангелова, на 03.10.2017г., и пораждат действие от датата на приемането им. Общите условия са изменени с решение на едноличния собственик на капитала – Адриана Петкова Ангелова от 25.05.2018г., в сила от 25.05.2018г.

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба. Научете повече.