ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА

 

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Хасково, улица “Брезник” №1, ЕИК на ТР: 201745675, с удостоверение за регистрация на туроператор №РК-01-6942/09.05.2012г., (ТУРОПЕРАТОР) организира и предоставя пряко или чрез туристически агент на крайни потребители организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.

 

В настоящите Общи условия понятията „организирани туристически пътувания с обща цена”, „потребител на организирани пътувания с обща цена”, „туроператорска дейност”, „туроператор”, „туристическа агентска дейност”, „туристически агент”, „основни туристически услуги” и „допълнителни туристически услуги” се  употребяват в смисъла им, определен в Закона за туризма.

 

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ организира и предоставя организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена по силата на сключен договор, неразделна част от който са настоящите Общи условия.

2. Общите условия се прилагат към всички сключени от ТУРОПЕРАТОРА договори за организирани туристически пътувания, като при противоречие между Общите условия и условията на договора за организирано туристическо пътуване, предимство имат последните.

3. По силата на сключен договор за организирано туристическо пътуване ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да организира срещу заплащане на обща цена от ПОТРЕБИТЕЛ организирано туристическо пътуване при условията, уговорени в договора.

4. В договора за организирано туристическо  пътуване се съдържа:

- описание на всички туристически услуги, включени в организираното туристическо пътуване и в общата му цена: вида на използвания транспорт - въздушен, наземен, воден, като се посочи видът на транспортното средство - самолет - чартърен или редовен, автобус, кораб - име, националност, принадлежност и класа, друг вид транспорт, плавателно средство и други;  маршрута на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност на престоя; местоположение, вид и категория на местата за настаняване и брой нощувки, включени в туристическото пътуване; вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;  посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;

- данни относно съществените условия и застрахователя по застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", ако е включена в общата цена;

- обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора;

- туристическите услуги, които не са включени в общата цена на организираното пътуване и тяхната цена, както и други плащания, невключени в общата цената, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заявил, че желае да ги ползва при сключването на договора;

- минималният брой участници/потребители, необходим за предоставянето на туристически услуги, които не са включени в общата цена;

- срок и начин на плащане на общата цена, както и на цената на допълнителните туристически услуги и другите плащания, ако потребителят е заявил, че желае да ползва такива при сключването на договора;

- Минималният брой участници, който е необходим за осъществяване на организирани туристически пътувания от ТУРОПЕРАТОРА, е 40 души. Крайният срок, в който ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ, че този брой не е набран и пътуването се отменя, е 15 дни преди началната дата на пътуването.

4.1. Туристическата програма на посещенията и екскурзиите до туристически обекти и забележителности, включени в организираното туристическо пътуване по т.1, уговорени между страните, са описани в Програма на пътуването, публикувана на уеб страницата на ТУРОПЕРАТОРА: www.sarnela.com, която представлява неразделна част от договора за организирано туристическо пътуване.

5. В договор за организирано туристическо пътуване се посочват всички изискуеми от Закона за туризма лични данни на потребителя, който сключва договора с ТУРОПЕРАТОРА, и на всички други  потребители, в чиято полза е сключен договорът, и на които ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави организирано туристическо пътуване.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва още при сключването на договора за организирано туристическо пътуване да заяви на ТУРОПЕРАТОРА от свое име, както и от името на другите лица /Потребители/, в чиято полза сключва настоящия договор за организирано туристическо пътуване, дали желае /желаят/ да се ползват и да възложат на  „Сърнела Уърлд” ЕООД да организира и да им предостави срещу допълнително заплащане допълнителните туристически услуги, чиято цена не е включена в общата цена на организираното туристическо пътуване.

В случай, че заяви желанието си да ползва /т/ допълнителни туристически услуги, чиято цена не е включена в общата цена на организираното туристическо пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати тяхната цена, съответно да осигури заплащането й от другите лица /Потребители/, в чиято полза е сключен настоящият договор, в срока за заплащане на общата цена на организираното туристическо пътуване.

В случай, че при сключването на договора за организирано туристическо пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ не e заявил, че желае да ползва допълнителни туристически услуги, от свое име и от името на другите лица /Потребители/, в чиято полза сключва настоящия договор за организирано туристическо пътуване, ТУРОПЕРАТОРЪТ не е длъжен да организира в негова /тяхна/ полза и да им предостави ползването на незаявени за ползване допълнителни туристически услуги.

7. Цената на организираното туристическо пътуване е обща /пакетна/ и се заплаща за предоставянето на всички описани в договора за организирано туристическо пътуване услуги, които са включени в нея. Цената е определена съгласно обменните валутни курсове към датата на сключването на договора, а за евро при валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева.

8. Общата /пакетна/ цена е определена въз основа на настаняване в двойна стая. В случаите, когато желае/ят настаняване в единична стая, ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ дължат заплащане на допълнителна цена за настаняване в единична стая в размер, уговорен в договора за организирано туристическо пътуване.

9. Общата /пакетна/ цена на организираното пътуване може да се увеличава едностранно от ТУРОПЕРАТОРА само в случаите на: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на цената се определя съобразно промяната на цените на горивото, таксите и промяната на валутния курс, като увеличението съответства на изменените цени и съответната им част от общата цена. Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

10.1. Да осигури и предостави на посочените в договора потребители организираното туристическо пътуване, което е описано в него.

10.2. Да осигури и предостави на всеки потребител преди началото на пътуването оригинал на застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста”, когато такава е включена в общата цена на организираното туристическо пътуване.

10.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил договор за застраховка съгласно чл.97 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди, вследствие неразплащане със свои контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност. Застрахователният договор е сключен със застрахователна компания  “Застрахователно дружество Евроинс” АД, адрес: град София, булевард „Христофор Колумб” №43, застрахователен договор  Отговорност на туроператор №03700100001232 от 29.05.2017г., с валидност от 27.05.2017г. до 26.05.2018г.

ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл.97 от Закона за туризма.

10.4. При значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора /например, промяна на цената с повече от 5 – пет процента/, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен в двудневен срок от промяната, но не по – късно от десет дни преди началната дата на пътуването, да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.89, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за туризма, а именно ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните права:

10.4.1. да приеме промените, като се сключи допълнително писмено споразумение.

10.4.2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, най – късно до три дни преди началната дата на пътуването, като има право:

            - да му бъде предложено друго пътуване от същото или по – високо качество;

            - да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по – ниско качество, в който случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови разликата в цената;

            - да му бъдат възстановени платените от него суми.

10.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

10.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото за променяне на местата на настаняване на потребителите в превозното средство с цел настаняване майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

11. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени провеждането на допълнителни туристически услуги, ако не е набран минималният необходим брой участници за съответната услуга, посочен в договора за организирано туристическо пътуване, като в този случай възстановява платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ суми за отменените услуги.

12. В случаите, когато договорът за организирано туристическо пътуване е сключен само в полза на 1 /един/ потребител и той не желае настаняване в единична стая, ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да определи друг участник в организираното туристическо пътуване от същия пол, който да бъде настанен в двойна стая заедно с него. В случай, че това е обективно невъзможно, ТУРОПЕРАТОРЪТ следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 15 /петнадесет/ дни преди началната дата на пътуването, а в случаите, когато пътуването включва въздушен /самолетен/ превоз - до 30 /тридесет/ дни преди началната дата на пътуването, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере настаняване в единична стая срещу заплащане на допълнитнелна цена, или да се откаже от пътуването, без да дължи неустойки и обезщетения.

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ е длъжен/са длъжни:

13.1. Да осигури и предприеме всички необходими действия за спазване на реда при настаняване и напускане на хотела, както и опазването на имуществото на местата за настаняване /хотели/, за хранене /ресторанти/, и на превозните средства /самолети, автобуси/, при ползването на туристическите услуги.

13.2.  Да заплати или осигури плащането от всички ПОТРЕБИТЕЛИ на цената на организираното туристическо пътуване, при условията и в размерите, уговорени в договора за организирано туристическо пътуване.

13.3 При провеждането на  пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да носи следните необходими документи:

а). валиден задграничен паспорт в страни извън Европа и европейски страни, които са извън Европейския съюз, съответно лична карта за пътуване в страните от ЕС. Документите за самоличност следва да са със срок на валидност най – малко 6 месеца след датата на планираната крайна дата на пътуването. /Документите за самоличност се представят на ТУРОПЕРАТОРА за справка при сключването на договора/.

б). валидни вази за страните, за които се изискват такива, освен когато ТУРОПЕРАТОРЪТ се е ангажирал да снабди ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ с изискуемите визи.

в). Когато ПОТРЕБИТЕЛИ са лица под 18 години:

- когато лицето не е придружено и от двамата си родители - се изисква нотариално заверено разрешение от двамата родители за пътуване и напускане на страната, и копие на акт за раждане.

- когато лицето е придружено само от единия родител – нотариално заверение разрешение от другия родител за пътуване и напускане на страната, и акт за раждане, а в случаите, когато единият родител е починал – акт за смърт.

г/. Когато ПОТРЕБИТЕЛИ са лица, които не са граждани на страна-членка на Европейския съюз са длъжни предварително да се информират в посолствата на съответните държави за изискванията за паспортен и визов режим в държавите, включени в Програмата на пътуването или през границите на които е предвидено преминаването за осъществяването на организираното туристическо пътуване, и да извършат всички необходими действия за изпълнението и спазването им преди осъществяване на пътуването.

13.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си при значителни промени в условията на договора в случаите на т.10.4. от настоящите Общи условия в тридневен срок от получаването на уведомлението за значителните промени, но не по - късно от началната дата на пътуването.

13.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА незабавно относно обстоятелството дали сред лицата, в полза на които е сключен договора има хора с увреждания или с ограничена подвижност, с оглед осигуряването и предприемането на необходимите мерки в съответствие с:

- Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006.

- Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.

- Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.

 

 

ІV. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТО ЛИЦЕ.

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно потребители, в чиято полза е сключен договорът за организирано туристическо пътуване, има/т право да се откаже/ат от пътуването или да откаже участието на определен брой лица - потребители, без да дължи неустойки и обезщетения, най – късно до 30 /тридесет/ дни преди началната дата на пътуването. Ако в организираното пътуване е включен самолетен превоз, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ дължи заплащането на цената на издадените самолетни билети и пътническите и летищните такси, дори и да се е отказал/и до 30 /тридесет/ дни преди началната дата на пътуването.

14.1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от организираното пътуване или откаже участието на лица от посочените в т.1 извън срока по т.14, независимо по каква причина,  той дължи неустойка, както следва:

            - при отказ по - късно от 7 /седем/ дни преди началната дата на пътуването дължи неустойка в пълния размер на общата цена на организираното туристическо пътуване и допълнителните туристически услуги, включително и летищните, пристанищните и другите такси.

- при отказ не по - късно от 14 /четиринадесет/ дни преди началната дата на пътуването се дължи неустойка в размер на 70 /седемдесет/ % от общата цена;

- при отказ не по - късно от 29 /двадесет и девет/ дни преди началната дата на пътуването неустойка в размер на 50 /петдесет/ % от общата цена.

14.2. В случаите, когато организираното пътуване е с дестинация Великобритания при отказ, независимо по каква причина,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:

- при отказ по - късно от 14 /четиринадесет/ дни преди началната дата на пътуването дължи неустойка в пълния размер на общата цена на организираното туристическо пътуване и допълнителните туристически услуги, включително и летищните, пристанищните и другите такси;

- при отказ не по - късно от 29 /двадесет и девет/ дни преди началната дата на пътуването неустойка в размер на 70 /седемдесет/ % от общата цена.

14.3. В случаите, когато в организираното пътуване е включено самолетно пътуване, при отказ в сроковете по т.14.1. и по т.14.2., освен неустойките ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи и заплащането на цената на издадените самолетни билети и пътническите и летищните такси.

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ могат да прехвърлят правата и задълженията си по договор за организирано туристическо пътуване на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведомят ТУРОПЕРАТОРА в срок не по - късно от  7 дни преди началната дата на пътуването.

15.1. В случаите, когато е в пътуването е включен самолетен превоз, и преди уведомяването на първоначалния ПОТРЕБИТЕЛ е издаден самолетен билет, ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да получи допълнително заплащане на разходите за издаване на нов самолетен билет или за промяна в издадения билет.

15.2. В случаите, когато е невъзможно издаването на нов самолетен билет или промяна в издадения, ТУРОПЕРАТОР има правото да не се съгласи с прехвърлянето на правата и да откаже да предостави организираното туристическо пътуване на новия ПОТРЕБИТЕЛ, и не дължи връщане на получената цена от първоначалния потребител и заплащане на обезщетение за вреди поради неизпълнение, ако той се откаже от пътуването.

15.3. Потребител, който прехвърля своите права, и лицето, на което ги прехвърля, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора, както и са длъжни да заплатят разходите за преотстъпването.

 

V. ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА. РЕКЛАМАЦИИ.

16. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнението на задълженията си по настоящия договор, включително за качеството на туристическите услуги, включени в организираното пътуване, независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.

16.1. Размерът на обезщетението, което ТУРОПЕРАТОРЪТ дължи за вреди от неизпълнението на договора, не може да надвишава размера на заплатената цена на пътуването и на допълнителните туристически услуги.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на потребителите, в чиято полза е сключен договорът, като например:

- закъснения на потребител/и при явяването за регистрацията или началото на самолетен полет или за началото на автобусен превоз;

- закъснения при явяването на потребител/и за началния час на екскурзия, включена в туристическата програма на пътуването, на посещения на туристически обекти, автобусни и пешеходни туристически обиколки, екскурзии и други допълнителни туристически услуги.

- неизпълнение от страна на потребител/и на изискванията за притежаване и носене на документи за самоличност, на документи за пътуване на малолетни и непълнолетни извън страната, или на визови изисквания, довели до недопускане за преминаване през граничен пункт, съответно за влизането в съответната държава.

- изгубване или забравяне от потребител/и на имущество, ценности, багаж и документи /включително в местата за настаняване и в превозните средства/.

17.1. В случаите по точка 17 ТУРОПЕРАТОРЪТ не е длъжен да променя, съответно забавя изпълнението на програмата на пътуването, за да изчаква явяването на закъснелите потребители или потребители, които не са допуснати за преминаване през граничен пункт, съответно за влизане в съответната държава.

17.2. В случаите по точка 17 ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на цялата или съответната част от заплатената цена за организираното туристическо пътуване или допълнителните туристически услуги или частта от тях, която не е осъществена поради действия на ПОТРЕБИТЕЛ/И.

18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно неизпълнение на договора и не дължи обезщетение за вреди и в следните случаи:

18.1. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат, включително и при кражба на имущество и документи.

18.2. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

За непреодолимо събитие се счита: забавяне при преминаване през гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа; вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, необходимост от оказване на медицинска помощ на турист от групата; провеждане на мероприятие, което ограничава придвижването на туристите до мястото на туристическите обекти, както и други изключителни обстоятелства, водещи до обективна невъзможност за изпълнение на задълженията на ТУРОПЕРАТОРА или за предоставяне на част от услугите, включени в организираното туристическо пътуване.

18.3. В случаите по точки 18.1. и 18.2. туроператорът има правото да направи съответни промени в програмата на пътуването.

18.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно неизпълнение на договора и не дължи обезщетение за вреди и в случаите, когато в предварителната информация, обявена в уеб сайта на ТУРОПЕРАТОРА: www.sarnela.com, е посочено, че Програмата на пътуването не е подходяща за лица, които поради възраст или физическо и здравословно състояние не могат да се подлагат или не могат да издържат на продължителни и/или интензивни пешеходни обиколки и екскурзии, и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ обективно не са могли да участват отчасти или изцяло в тези обиколки и екскурзии именно поради тези обстоятелства.

18.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно неизпълнение на договора и не дължи обезщетение за вреди в случай, че ПОТРЕБИТЕЛ не е допуснат от граничните власти да премине през границата на някоя от държавите, включени в Програмата на пътуването по причина, независеща от ТУРОПЕРАТОРА, или отказ за издаване на виза на ПОТРЕБИТЕЛ от дипломатически или консулски представителства на съответните държави или други компетентни органи.

19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ИТЕ уведомява/т в най-кратък срок доставчика на услугите, включени в организираното туристическо пътуване, и туроператора или туристическия агент за всяко неточно изпълнение на договора, установено от него/тях по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

19.1. Доставчикът на услугите и туроператорът, туристическият агент или техният местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламацията да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване на потребителя.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

20. За всички неуредени в настоящите Общи условия и в договора за организирано туристическо пътуване въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и действащото законодателство  на Република България.

21. Настоящите Общи условия са приети от едноличния собственик и управител на „СЪРНЕЛА УЪРЛД” ЕООД - Адриана Петкова Ангелова, на 03.10.2017г., и пораждат действие от датата на приемането им.

 

 

 

 

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба. Научете повече.